№ 779 Про внесення змін у рішення обласної ради від 22.12.2016 № 406, зі змінами

trizyb1Україна
ЖИТОМИРСЬКА ОБЛАСНА РАДА
РІШЕННЯ

Тринадцята сесія                                                                                       VII скликання

від  02.11.17            №  779

Про внесення змін у рішення обласної
ради від 22.12.2016 № 406, зі змінами

Відповідно до статті 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», з метою впорядкування історичних кладовищ, поховань та меморіалів, проведення ремонтно-реставраційних робіт Братської могили воїнів ІІ Зимового походу армії УНР у с. Базар Народицького району, розглянувши подання обласної державної адміністрації від 04.10.17 № 4577/51/2-17 ,  враховуючи рекомендації постійних комісій обласної ради з гуманітарних питань від 27.10.17 , з питань бюджету і комунальної власності від  31.10.17  , обласна рада

ВИРІШИЛА:

Внести зміни у рішення обласної ради від 22.12.2016 №406 «Про обласну програму охорони та збереження культурної спадщини на 2017-2018 роки», зі змінами, виклавши пункти 2, 5, 6 таблиці «Напрями діяльності та заходи Програми» розділу 5 «Перелік завдань (напрямів) і заходів Програми та результативні показники» додатка у такій редакції:

з/п

Назва напрям ку діяльно сті (пріори тетні  завдан ня) Перелік заходів Програми

Термін вико нан

ня заходу

Виконавці Орієнтовні потреби та джерела фінансування (вартість), тис.грн: Очікуваний резуль тат
Бюджети районів і міст Обласний бюджет Держав ний бюджет
1 2 3 4 5 6 7
1 2 3 4 5 6 7
2. Вивчен ня, дослід ження та паспор тизація об’єктів культурної спадщи  ни

Проведен

ня дослід ження, вивчення та впорядку вання історич них кладовищ, поховань та меморіалів

2017

Управління культури

облдержад міністрації

У межах фінансових можливостей бюджетів 20,0* -

Виявлення нових об’єктів культурної спадщи ни та реаліза ція заходів щодо їх збере ження

2018 У межах фінансових можливостей бюджетів 60,0* -
5. Виконання першо чергових проти аварій них, ремонт но-реставраційних та консерваційних робіт найбільш цінних пам’яток Розробле-ння проектно-кошторис ної документації, проведен ня її державної експерти зи для протиава рійних та ремонтно-реставра ційних робіт пам’яток культурної спадщини

2017

Департамент містобуду вання, архітектури, будівництва та житлово-комунально го господарст ва облдержадміністрації У межах фінансових можливос тей бюдже тів 69,808* -

Розроб лення проект

но-кошто рисної доку ментаціїїї держав ної експертизи

2018 У межах фінансових можливос тей бюдже тів 400,0* -
6.   Проведен-ня комплексу першочер гових протиава рійних та ремонтно-реставра ційних робіт пам’яток культурної спадщини

2017

Департамент містобуду вання, архітектури, будівництва та житлово-комуналь ного господарст ва облдержадміністрації У межах фінансових можливос тей бюдже тів 1430,192* 5400,0* Змен-шення кількос ті аварій них та зруйно ваних пам’я ток
2018 У межах фінансових можли востей бюджетів 600,0* 5400,0*

*- обсяги фінансування Програми визначаються щороку, відповідно до конкретних завдань та реальних фінансових можливостей.

            2. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію обласної ради з гуманітарних питань.

 

Голова обласної ради                                                                        В.В. Ширма

Інформаційні банери

president vru kmu vsu zt oda zhmr nac korupcia 2