Порядок проведення конкурсу на заміщення вакантних посад посадових осіб місцевого самоврядування у виконавчому апараті обласної ради

ПОРЯДОК
проведення конкурсу на заміщення вакантних посад посадових осіб
місцевого самоврядування у виконавчому апараті обласної ради

I. Загальні положення

         1.1. Цей Порядок розроблено відповідно до статті 10 та розділу VІІ "Прикінцеві та перехідні положення" Закону України "Про службу в органах місцевого самоврядування", Порядку проведення конкурсу на заміщення вакантних посад державних службовців, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 15.02.02 №169, і з метою врегулювання порядку проведення конкурсного відбору на заміщення вакантних посад посадових осіб місцевого самоврядування у виконавчому апараті обласної ради.

         1.2. Конкурс на заміщення вакантних посад посадових осіб місцевого самоврядування у виконавчому апараті обласної ради повинен забезпечувати конституційне право рівного доступу до служби в органах місцевого самоврядування громадян України.

         1.3. Для проведення відбору кандидатів на заміщення вакантних посад посадових осіб місцевого самоврядування, відповідно до розпорядження голови обласної ради, утворюється конкурсна комісія у складі голови, секретаря і членів комісії. Очолює конкурсну комісію голова обласної ради або перший заступник голови обласної ради. У склад конкурсної комісії входять заступник голови обласної ради, керуючий справами виконавчого апарату обласної ради, представники відділу юридичної та кадрової роботи виконавчого апарату обласної ради, керівники структурних підрозділів виконавчого апарату обласної ради.

            1.4. Переведення на рівнозначну або нижчу посаду у виконавчому апараті обласної ради, а також просування по службі посадових осіб місцевого самоврядування, які зараховані до кадрового резерву чи успішно пройшли стажування, може здійснюватися без конкурсного відбору.

II. Умови проведення конкурсу

2.1. Рішення про проведення конкурсу та умови його проведення приймаються головою обласної ради за наявності вакантної посади посадової особи місцевого самоврядування.

2. 2. До участі у конкурсі не допускаються особи, які:

визнані в установленому порядку недієздатними;

мають судимість, що є несумісною із зайняттям посади посадової особи місцевого самоврядування;

у разі прийняття на службу будуть прямо підпорядковані або підлеглі близьким особам;              

позбавлені права займати відповідні посади у встановленому законом порядку на визначений термін ;

в інших випадках, установлених законами.

2.3. Особи, які подали необхідні документи для участі у конкурсі, є кандидатами на зайняття вакантної посади посадової особи місцевого самоврядування ( надалі - кандидати).

2. 4. Конкурс проводиться поетапно:

1)  публікація оголошення про проведення конкурсу в пресі та розміщення його на офіційному веб-сайті  обласної ради;

2) прийом документів від осіб, які бажають взяти участь у конкурсі, та їх  попередній   розгляд   на  відповідність   встановленим кваліфікаційним  вимогам відповідному рівню посади;

3)   проведення іспиту та відбір кандидатів.

 

III.Оголошення про конкурс

3.1. Інформація про конкурс на заміщення вакантних посад, умови проведення конкурсу підлягають публікації у газеті "Житомирщина" та розміщуються на офіційному веб-сайті Житомирської обласної ради не пізніше як за місяць до початку конкурсу і доводяться до відома працівників виконавчого апарату обласної ради.

3.2. В оголошенні про проведення конкурсу повинні міститися такі відомості:

найменування органу місцевого самоврядування із зазначенням його місцезнаходження, адреси та номерів телефонів;

назви вакантних посад із зазначенням, що додаткова інформація стосовно основних функціональних обов`язків, розміру та умов оплати праці надається відділом юридичної та кадрової роботи виконавчого апарату обласної ради;

основні вимоги до кандидатів, визначені органом місцевого самоврядування з типовими професійно-кваліфікаційними характеристиками посад посадових осіб місцевого самоврядування;

термін прийняття документів (протягом 30 календарних днів із дня оголошення про проведення конкурсу).

3.3. В оголошенні може міститися додаткова інформація, що не суперечить законодавству про службу в органах місцевого самоврядування.

3.4. За умови  заміщення вакантних посад, призначення на які, відповідно до законодавства України, здійснюється за іншою процедурою, а також у разі прийняття головою обласної ради рішення про призначення осіб згідно з пунктом 1.4 цього Порядку в межах виконавчого апарату обласної ради, конкурс не оголошується.

IV.Прийом та розгляд документів на участь у конкурсі

4.1. Особи, які бажають взяти участь у конкурсі, подають на розгляд конкурсної комісії виконавчого апарату обласної ради такі документи:

заяву про участь у конкурсі, в якій зазначається про ознайомлення заявника зі встановленими законодавством обмеженнями щодо прийняття на службу в органи місцевого самоврядування та проходження служби;

заповнену особову картку (форма П-2 ДС) з відповідними додатками, автобіографію;

дві фотокартки розміром 4x6 см;

копії документів про освіту, підвищення кваліфікації, про присудження наукового ступеня або вченого звання;

копію документа, який посвідчує особу;

копію військового квитка (для військовослужбовців або військовозобов’язаних).

Особи, які бажають взяти участь у конкурсі, подають декларацію особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, у порядку, визначеному Законом України "Про запобігання корупції".

Особи, які працюють у виконавчому апараті обласної ради і бажають взяти участь у конкурсі, зазначених документів не додають.

4.2. Особи можуть подавати додаткову інформацію стосовно своєї освіти, досвіду роботи, професійного рівня і репутації (характеристики, рекомендації, наукові публікації тощо).

Відділ юридичної та кадрової роботи виконавчого апарату обласної ради перевіряє подані документи на відповідність їх встановленим вимогам щодо прийняття на службу в органи місцевого самоврядування, передбаченим для кандидатів на посаду посадової особи місцевого самоврядування.

4. 3. Особи, документи яких не відповідають встановленим вимогам, згідно з рішенням голови конкурсної комісії, до конкурсу не допускаються, про що їм повідомляється відділом юридичної та кадрової роботи виконавчого апарату обласної ради з відповідним обґрунтуванням.

Якщо кандидат наполягає на участі у конкурсі за даних обставин, він допускається до конкурсу, а остаточне рішення приймає конкурсна комісія.

4. 4.   Подані документи і матеріали конкурсної комісії зберігаються у відділі юридичної та кадрової роботи виконавчого апарату обласної ради.

 

 

V.Проведення іспиту та відбір кандидатів

5.1. Іспит проводиться конкурсною комісією виконавчого апарату обласної ради з метою об'єктивної оцінки знань і здібностей кандидатів на посаду посадових осіб місцевого самоврядування.

5.2. Відділ юридичної та кадрової роботи виконавчого апарату обласної ради за погодженням з головою конкурсної комісії визначає дату проведення іспиту, повідомляє кандидатів про місце і час його проведення.

5.3. Під час іспиту перевіряються знання Конституції України, законів України "Про місцеве самоврядування в Україні", "Про службу в органах місцевого самоврядування", "Про запобігання корупції", а також законодавства з урахуванням специфіки функціональних повноважень виконавчого апарату обласної ради та відповідної посадової особи місцевого самоврядування.

5.4. Порядок проведення іспиту, перелік питань для перевірки знань із законодавства з урахуванням специфіки функціональних повноважень структурних підрозділів виконавчого апарату обласної ради та відповідальних посадових осіб місцевого самоврядування затверджується головою ради.

5.5. Кандидати, які не склали іспит, не можуть бути рекомендовані конкурсною комісією для призначення на посаду.

5.6.  Конкурсна комісія на підставі розгляду поданих документів, результатів іспиту та співбесіди з кандидатами, які успішно склали іспит, на своєму   засіданні   здійснює   відбір   осіб   для   зайняття   вакантних   посадпосадових осіб місцевого самоврядування.

5.7. Інші кандидати, які успішно склали іспит, але не були відібрані для призначення на посади, у разі їх згоди, згідно з рішенням конкурсної комісії, можуть бути рекомендовані для зарахування до кадрового резерву виконавчого апарату  обласної ради і протягом року прийняті на вакантну рівнозначну або нижчу посаду без повторного конкурсу.

5.8. Якщо за результатами конкурсу  не відібрано жодного з кандидатів для призначення на посаду, конкурсна комісія не може рекомендувати цих кандидатів до кадрового резерву.

5. 9. Якщо жоден з кандидатів не рекомендований конкурсною комісією для зайняття вакантної посади посадової особи місцевого самоврядування, оголошується повторний конкурс.

5. 10. Засідання конкурсної комісії вважається правомочним, якщо на ньому присутні не менше як 2/3 її складу.

5. 11. Рішення комісії приймається простою більшістю голосів присутніх на її засіданні членів конкурсної комісії. У разі рівного розподілу голосів, вирішальним є голос голови комісії.

У рішенні комісії, яке затверджується головою комісії, обов'язково зазначаються пропозиції щодо призначення конкретного кандидата на вакантну посаду посадової особи місцевого самоврядування та визначаються кандидатури для зарахування до кадрового резерву.

5. 12. Засідання конкурсної комісії оформляється протоколом, який підписується всіма присутніми на засіданні членами комісії і затверджується головою обласної ради . Кожний член комісії може додати до протоколу свою окрему думку.

5.13. Конкурсна комісія повідомляє кандидатів про результати конкурсу протягом трьох днів після його завершення.

Якщо посада, на заміщення якої проведено конкурс, передбачає зайняття відповідального або особливо відповідального становища чи належить до посад з підвищеним корупційним ризиком, перелік яких затверджується Національним агентством з питань запобігання корупції, відібраний для призначення на таку посаду кандидат протягом трьох днів з дати одержання повідомлення про результати конкурсу надає письмову згоду на проведення спеціальної перевірки відповідно до Закону України "Про запобігання корупції" та медичну довідку про стан здоров'я згідно з формою, затвердженою МОЗ України, щодо перебування особи на обліку в психоневрологічних або наркологічних закладах охорони здоров'я.

5.14. Рішення про призначення на посаду посадової особи місцевого самоврядування та зарахування до кадрового резерву приймає голова обласної ради на підставі пропозиції конкурсної комісії протягом місяця з дня прийняття рішення конкурсною комісією.

Якщо посада передбачає зайняття відповідального або особливо відповідального становища чи належить до посад з підвищеним корупційним ризиком, перелік яких затверджується Національним агентством з питань запобігання корупції, рішення про призначення на таку посаду приймається згідно з результатами спеціальної перевірки, проведеної відповідно до Закону України "Про запобігання корупції".

5.15. Рішення конкурсної комісії може бути оскаржене в порядку, визначеному чинним законодавством.

 

Перший заступник

голови обласної ради                                                                      В.В. Ширма

Інформаційні банери

president vru kmu vsu zt oda zhmr nac korupcia 2