Роз'яснення орендарям

Шановні Орендарі!

01.02.2020 введено в дію Закон України «Про оренду державного та комунального майна» від 03.10.2019 № 157-IX (далі - Закон).

Просимо звернути увагу, що разом з прийняттям нового Закону та Порядку передачі в оренду державного та комунального майна, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 03 червня 2020 р. № 483 (далі - Порядок) з’явилась норма, що передбачена частиною 5 статті 16 Закону, де зазначено, що не допускається внесення змін до договору оренди в частині зменшення суми орендної плати протягом строку його дії, а також пунктом 127 Порядку:

 «127. Не допускається внесення змін до договору оренди в частині зменшення суми орендної плати (призупинення її нарахування тощо) протягом строку його дії, крім:

випадків, передбачених пунктами 123 і 124 цього Порядку;

випадку, коли можливість користування майном істотно зменшилася через обставини, за які орендар не відповідає (істотного пошкодження об’єкта оренди внаслідок дії обстави непереборної сили, які настали після підписанням сторонами акта приймання-передачі об’єкта, за умови, що відновлення об’єкта до того стану, в якому він перебував до настання таких обставин, потребуватиме капітального ремонту об’єкта оренди). У такому випадку зменшення орендної плати або тимчасове (на період здійснення капітального ремонту) звільнення орендаря від сплати орендної плати здійснюється в порядку, встановленому законодавством».

Додатково інформуємо, що за загальним правилом передача майна в оренду здійснюється на аукціоні, проте відповідно до частини 1 статті 15 цього Закону передбачено категорії орендарів, які мають право на отримання в оренду державного та комунального майна без проведення аукціону, зокрема:

органи державної влади та органи місцевого самоврядування, інші установи і організації, діяльність яких фінансується за рахунок державного або місцевих бюджетів;

релігійні організації для забезпечення проведення релігійних обрядів та церемоній;

Пенсійний фонд України та його органи;

дипломатичні представництва, консульські установи іноземних держав, представництва міжнародних міжурядових організацій в Україні для виконання функцій дипломатичного представництва, консульських і статутних функцій міжнародних міжурядових організацій.

Також згідно з частиною 2 статті 15 Закону право на отримання в оренду державного та комунального майна, що не міститься в Переліку першого типу (перелік об’єктів, щодо яких прийнято рішення про передачу в оренду на аукціоні), без проведення аукціону також мають:

музеї;

державні та комунальні підприємства, установи, організації у сфері культури і мистецтв чи громадські організації у сфері культури і мистецтв (у тому числі національні творчі спілки або їх члени під творчі майстерні);

заклади освіти всіх форм власності, що мають ліцензію на провадження освітньої діяльності;

громадські організації ветеранів для розміщення реабілітаційних установ для ветеранів;

реабілітаційні установи для осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю для розміщення таких реабілітаційних установ;

державні та комунальні спеціалізовані підприємства, установи та заклади соціального обслуговування, що надають соціальні послуги відповідно до Закону України "Про соціальні послуги";

державні видавництва і підприємства книгорозповсюдження;

вітчизняні видавництва та підприємства книгорозповсюдження, що забезпечують підготовку, випуск та (чи) розповсюдження не менш як 50 відсотків книжкової продукції державною мовою (за винятком видань рекламного та еротичного характеру);

народні депутати України і депутати місцевих рад для розміщення громадської приймальні;

потенційні орендарі для організації та проведення науково-практичних, культурних, мистецьких, громадських, суспільних та політичних заходів на строк, що не перевищує п’яти календарних днів протягом шести місяців, а також щодо майна, яке передається суб’єктам виборчого процесу з метою проведення публічних заходів (зборів, дебатів, дискусій) під час та на період виборчої кампанії;

потенційні орендарі для організації та проведення науково-практичних, культурних, мистецьких, громадських, суспільних та політичних заходів на строк, що не перевищує 30 календарних днів протягом одного року щодо кожного орендаря, якщо балансоутримувачем є державне або комунальне підприємство, установа, організація, що здійснює діяльність з організації конгресів і торговельних виставок;

державні та комунальні спортивні клуби, дитячо-юнацькі спортивні школи, школи вищої спортивної майстерності, центри олімпійської підготовки, центри студентського спорту закладів вищої освіти, фізкультурно-оздоровчі заклади, центри фізичного здоров’я населення, центри фізичної культури і спорту осіб з інвалідністю, а також бази олімпійської, паралімпійської та дефлімпійської підготовки;

громадські об’єднання фізкультурно-спортивної спрямованості, що є неприбутковими організаціями, внесеними до Реєстру неприбуткових установ та організацій, утворені ними спортивні клуби (крім спортивних клубів, що займаються професійним спортом), дитячо-юнацькі спортивні школи, школи вищої спортивної майстерності, центри олімпійської підготовки, центри студентського спорту закладів вищої освіти, центри фізичної культури і спорту осіб з інвалідністю, що є неприбутковими організаціями, внесеними до Реєстру неприбуткових установ та організацій, - виключно для проведення спортивних заходів або надання фізкультурно-спортивних послуг;

потенційні орендарі для організації та надання послуг з метою боротьби та протидії поширенню коронавірусної хвороби (COVID-19) на період дії карантину, зумовленого протидією поширенню коронавірусної хвороби (COVID-19).

Відповідно до пункту 111 Порядку після включення об’єкта до Переліку другого типу (перелік об’єктів, щодо яких прийнято рішення про передачу в оренду без проведення аукціону) орендодавець повинен розробити, затвердити та опублікувати в електронній торговій системі умови та додаткові умови (у разі наявності) оренди майна. У разі коли рішення про включення об’єкта оренди до Переліку другого типу приймається уповноваженим органом, передбаченим частиною шостою статті 6 Закону, додаткові умови оренди майна (у разі наявності) затверджуються таким органом.

Пунктом 112 цього Порядку передбачено, якщо потенційний орендар має право на отримання майна без проведення аукціону, відповідно до частини першої, абзаців одинадцятого, дванадцятого частини другої статті 15 Закону, а об’єкт було включено до Переліку другого типу за його заявою, протягом трьох робочих днів з дати розроблення та затвердження орендодавцем умов та додаткових умов (у разі наявності) оренди такого майна укладається договір оренди майна з таким потенційним орендарем або приймається рішення про відмову в разі наявності підстав, передбачених пунктом 114 цього Порядку.

Враховуючи вищевказане, потенційні орендарі, передбачені пунктом 112 цього Порядку, у випадках, якщо вони бажають орендувати об’єкт, що був включений до Переліку другого типу не за їх ініціативою, потенційні орендарі, які мають право на отримання майна без проведення аукціону відповідно до частини другої статті 15 Закону, подають через свій особистий кабінет заяву на оренду об’єкта оренди, включеного до Переліку другого типу, шляхом заповнення електронної форми та завантажують електронні копії документів, зокрема:

для фізичних осіб: громадян України — копія довідки про присвоєння реєстраційного номера облікової картки платника податків, а для осіб, які через свої релігійні або інші переконання відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та мають відмітку в паспорті — копія паспорта громадянина України (у випадку наявності паспорта громадянина України у формі картки, що містить безконтактний електронний носій, до заяви на оренду додається копія такого паспорта або копія довідки про присвоєння реєстраційного номера облікової картки платника податків за вибором особи); для іноземців та осіб без громадянства — копія документа, що посвідчує особу;

для юридичних осіб — копія виписки із Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб — підприємців та громадських формувань;

документи, передбачені додатком 1 Порядку.                

Після чого Орендодавець протягом п’яти робочих днів з дати отримання заяви на оренду об’єкта, включеного до Переліку другого типу, приймає рішення про укладення договору оренди або про відмову в передачі в оренду відповідного об’єкта оренди та проводить інші дії, передбачені пунктами 114-121 Порядку.

Також зазначаємо, що згідно пункту 8 Методики розрахунку орендної плати за майно спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст Житомирської області, затвердженої рішенням Житомирської обласної ради від 24.12.2020 № 43, розмір річної орендної плати за оренду нерухомого майна 1 гривня встановлюється таким орендарям:

органам державної влади, іншим установам та організаціям, які повністю фінансуються за рахунок державного та місцевих бюджетів;

комунальним підприємствам Житомирської обласної ради (в тому числі некомерційним);

Пенсійному фонду України та його органам;

музеям, які утримуються за рахунок державного та місцевих бюджетів;

державним та комунальним закладам охорони здоров'я, які утримуються за рахунок державного та місцевих бюджетів;

державним закладам освіти, що утримуються за рахунок державного бюджету,приватним закладам освіти;

Фонду соціального страхування України, робочим органам його виконавчої дирекції та їх відділенням;

Державній службі зайнятості (Центральному апарату), регіональним та базовим центрам зайнятості;

національним художнім колективам, яким надається фінансова підтримка з державного бюджету;

державним та комунальним телерадіоорганізаціям;

Товариству Червоного Хреста України та його місцевим організаціям;

особам з інвалідністю з метою використання під гаражі для спеціальних засобів пересування;

підприємствам, установам, організаціям, що надають соціально важливі послуги населенню затверджені рішенням Житомирської обласної ради.

редакціям державних і комунальних періодичних видань, заснованих державними науково-дослідними установами, трудовими і журналістськими колективами (крім видань рекламного та еротичного характеру; заснованих в Україні міжнародними організаціями або за участю юридичних чи фізичних осіб інших держав, осіб без громадянства; в яких понад 50 відсотків загального обсягу випуску становлять матеріали зарубіжних засобів масової інформації; заснованих за участю юридичних або фізичних осіб, до сфери діяльності яких належить виробництво та постачання паперу, поліграфічного обладнання, технічних засобів мовлення).

Додатково зазначаємо, що можливість встановлення пільгової орендної плати у розмірі 1 грн без ПДВ є лише у тих орендарів, які отримали майно в оренду без проведення аукціону.

 

З повагою

 Директор
КП «Агенція з питань
регіонального розвитку»                                                                   О.Г. Шавлович

Інформаційні банери

president vru kmu vsu zt oda zhmr nac korupcia 2