№ 695 Про внесення змін у рішення обласної ради від 22.12.2016 № 406

 

trizyb1
Україна
ЖИТОМИРСЬКА ОБЛАСНА РАДА
РІШЕННЯ

Дванадцята сесія                                                                                       VII скликання

від 27.07.17  № 695

Про внесення змін у рішення обласної
ради від 22.12.2016 №406

Керуючись пунктом 16 частини першої статті 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», з метою проведення ремонтно-реставраційних робіт Братської могили воїнів ІІ Зимового походу армії УНР у с. Базар Народицького району, розглянувши подання обласної державної адміністрації від 21.06.17 № 2859/51/2-17, враховуючи рекомендації постійних комісій обласної ради з гуманітарних питань від 20.07.17, з питань бюджету і комунальної власності   від 24.07.17, обласна рада

ВИРІШИЛА:

1. Внести зміни у рішення обласної ради від 22.12.2016 №406 «Про обласну програму охорони та збереження культурної спадщини на 2017-2018 роки», виклавши пункти 5, 6 таблиці «Напрямки діяльності та заходи Програми» розділу 5 «Перелік завдань (напрямків) і заходів Програми та результативні показники» додатка у такій редакції:

з/п

Назва напрям-ку діяльно-сті (пріори-тетні  завдан-ня) Перелік заходів Програми Тер-мін вико-нання захо-ду Виконавці Орієнтовні потреби та джерела фінансування (вартість), тис.грн: Очіку-ваний резуль-тат
Бюджети районів і міст Облас-
ний бюджет
Держав-
ний бюджет
1 2 3 4 5 6 7
1 2 3 4 5 6 7
5 Викона-ння першо-черго-вих проти-аварій-них, ремонт-но-рестав-рацій-них та консер-вацій-них робіт найбі-льш цінних пам’я-ток Розробле-ння проектно-кошторис-ної докумен-тації, проведен-ня її держав- ної експерти-зи для протиава-рійних та ремонтно-реставра-ційних робіт пам’яток культурної спадщини

2017

Департамент містобудуван-ня, архітектури, будівництва та житлово-комунального господарства облдержадміні-страції У межах фінан-сових можли-востей бюдже-тів 353,0* - Розро-блення проект-но-кошто-рисної доку-мента-ції, її державної експертизи
2018 У межах фінансо-вих можливостей бюджетів 400,0* -
6

Проведен-ня комплексу першочер-гових протиава-рійних та ремонтно-реставра-ційних робіт пам’яток культурної спадщини

2017

Департамент містобудуван-ня, архітектури, будівництва та житлово-комунального господарства облдержадміні-страції У межах фінансо-вих можливостей бюджетів 847,0* 5400,0* Змен-шення кілько-сті аварій-них та зруй-нова-них пам’я-ток
2018 У межах фінансо-вих можливостей бюджетів 600,0* 5400,0*

*- обсяги фінансування Програми визначаються щороку, відповідно до конкретних завдань та реальних фінансових можливостей

2. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію обласної ради з гуманітарних питань.

 

 

Голова обласної ради                                                             В.В. Ширма

Інформаційні банери

president vru kmu vsu zt oda zhmr nac korupcia 2