Про внесення змін у рішення обласної ради від 22.12.2016 № 406, зі змінами

Проект

trizyb1Україна
ЖИТОМИРСЬКА ОБЛАСНА РАДА
РІШЕННЯ

    П’ятнадцята сесія                                                                       VІІ скликання

від                    №

Про внесення змін у рішення обласної
ради від 22.12.2016 № 406, зі змінами

       

Відповідно до статті 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», з метою дослідження, вивчення  місць пам’яті Української революції 1917-1921 років, вшанування пам’яті видатних земляків – націонал-патріотів, популяризації культурно-історичного потенціалу Житомирщини, розглянувши подання обласної державної адміністрації від 05.02.2018 № 0666/51/2-18, враховуючи рекомендації постійної комісії обласної ради з гуманітарних питань від                      , з питань бюджету і комунальної власності від            , обласна рада

ВИРІШИЛА:

 

1. Внести зміни у рішення обласної ради від 22.12.2016 №406 «Про обласну програму охорони та збереження культурної спадщини на 2017-2018 роки», зі змінами від 27.07.2017 № 695, від 02.11.2017 № 779 та від 21.12.2017 №883, а саме:

1.1. Таблицю розділу 4 «Шляхи і засоби розв'язання проблеми, обсяг та джерела фінансування, строки виконання Програми,  порядок  використання коштів обласного бюджету, передбачених для фінансування заходів Програми» додатка до рішення викласти у такій редакції:

Обсяг коштів, які пропонується залучити на виконання Програми 2017 рік 2018 рік Всього витрат на виконання Програми, тис. грн
1 2 3 4
Обсяг ресурсів всього, в тому числі: 7056,0* 11690,0* 18746,0*
державний бюджет 5400,0* 5400,0* 10800,0*
обласний бюджет 1656,0* 6290,0* 7946,0*
інші місцеві бюджети у межах бюджетних призначень у межах бюджетних призначень у межах бюджетних призначень
         

1.2. Підпункт 3 «Кількість виданої друкованої продукції»    пункту І та підпункт 3 «Підвищення рівня культури та обізнаності населення щодо пам’яток та пам’ятних місць» пункту ІІ таблиці «Показники продукту Програми» розділу 5 «Перелік завдань (напрямів) і заходів Програми та результативні показники» додатка до рішення викласти у такій редакції:

з/п

Назва показника Одиниця виміру Вихідні дані на початок дії Програ-ми 2017 рік 2018 рік

Всього витрат на виконання Програми, тис.грн

1 2 3 4 5 6 7
І  
3 Кількість виданої друкованої продукції шт. - 2 тис. 6 тис. 100,0*
ІІ  
3 Підвищення рівня культури та обізнаності населення щодо пам’яток та пам’ятних місць чол. - 2тис. 6 тис. 100,0*

1.3. Пункти 4, 7 таблиці «Напрями діяльності та заходи Програми» розділу 5«Перелік завдань (напрямів) і заходів Програми та результативні показники»додатка до рішення викласти у такій редакції:

з/п

Назва напрямку діяльності (пріоритет-

ні завдання)

Перелік заходів Програми Термін вико-нання заходу Виконавці

Орієнтовні потреби та джерела фінансування (вартість), тис.грн:

Очіку-ваний результат

бюд-жети

райо-нів і міст

облас-ний

бюд-жет

дер-жав-ний

бюд-жет

1 2 3 4 5 6 7
4 Вивчення, досліджен-ня та паспорти- зація об’єктів культурної спадщини Забезпечення роботи обласної консультативної ради з питань охорони  культурної спадщини та робочої групи з питань дослідження місць пам’яті Української революції 1917-1921 років

2018

Управління культури та туризму

облдержадміністрації

У межах фінан-сових можли-востей бюдже--тів 40,0* -

Виявлен-ня нових об’єктів

культур-ної спадщини та реалізація заходів щодо їх збере-ження

7. Популяри-зація культурно-історич-ного потенціалу області

Виготовлення друкованих матеріалів (буклетів, довідників) про культурну

спадщину, видатні історичні персоналії та події, у т.ч. Української революції 1917-1921 рр.

2018

Управлін-ня культури та туризму

облдержадміністрації

У межах фінан-сових можли-востей бюд-

жетів

80,0* -

Привер-нення уваги громад-ськості до проблеми

збере-ження культур-ної спадщи-ни, вихо-вання націо-нальної самоіден-тичності та патріо-тизму молодого покоління

                     

* - обсяги фінансування Програми визначаються щороку, відповідно до конкретних завдань та реальних фінансових можливостей

1.4. Таблицю «Напрями діяльності та заходи Програми» розділу 5«Перелік завдань (напрямів) і заходів Програми та результативні показники»  додатка до рішення доповнити пунктом 8 у такій редакції:

з/п

Назва напрямку діяльності (пріоритет-

ні завдання)

Перелік заходів Програми Термін вико-нання заходу Виконавці

Орієнтовні потреби та джерела фінансування (вартість), тис.грн:

Очікуваний результат

бюд-жети

райо-нів і міст

облас-ний

бюд-жет

дер-жав-ний

бюд-жет

 
1 2 3 4 5 6 7
8. Популяри-зація культурно-історичного потенціалу області Виготовлення та встановлення меморіальних дощок, пам’ятних знаків  видатним землякам – Олегу Ольжичу та Миколі Сціборському 2018 Департамент містобуду-вання, архітек-тури, будівництва та житлово-комуналь-ного господар-ства  облдерж-адміністра-ції У межах фінан- сових можли-востей бюдже-тів 350,0* -

Вшану-

вання пам’яті видатних земляків

                   

2. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію обласної ради з гуманітарних питань.

 

Голова обласної ради                                                                    В.В. Ширма

 

Розробник проекту рішення:
Управління культури та туризму
облдержадміністрації.
Відповідальна особа:
Кучеренко Н.В. начальник відділу
охорони культурної спадщини та релігій
тел. 47-22-00

Інформаційні банери

president vru kmu vsu zt oda zhmr nac korupcia 2