Протокол сесії 31.05.2018 - Сторінка 14

95. СЛУХАЛИ: Про звернення депутатів обласної ради до Президента України, Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України, обласних рад про підтримку звернення Президента України до Вселенського Патріарха Варфоломія щодо надання Томосу про автокефалію Православної Церкви в Україні.

Інформує: Ширма В.В. – голова обласної ради.

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення з даного питання.

( за – 41,

проти – 0,

утр. – 0,

не гол. – 12)

                                        (рішення додається)

96. СЛУХАЛИ: Про звернення депутатів обласної ради до НКРЕКП щодо внесення змін у постанову НКРЕКП від 30.09.2015 № 2494 «Про затвердження Кодексу газорозподільних систем», зі змінами.

Депутати обласної ради Галагуза О.В. (Самопоміч) та Ейсмонт В.С. (Самопоміч) запропонували доповнити даний проект рішення текстом наступного змісту:

«Враховуючи динамічні зміни у суспільно-політичній та соціально-економічній обстановці України, потребу суспільства у такому законодавстві, яке адекватно відбивало б ці потреби, гостру необхідність заповнення прогалин у праві в контексті виконання міжнародних зобов’язань України щодо реалізації завдань Третього енергетичного пакету ЄС та якісного транспонування у вітчизняне законодавство правових приписів та рекомендацій Директиви 2009/73/ЄС про спільні правила внутрішнього ринку природного газу; мету діяльності НКРЕКП, визначену статтею 3 Закону України «Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг», в частині, що стосується «здійснення Регулятором державного регулювання з метою досягнення балансу інтересів споживачів, суб’єктів господарювання, що провадять діяльність у сферах енергетики та комунальних послуг, і держави»; вимоги статті 18 Закону України «Про ринок природного газу», в частині, що стосується «заохочення державою впровадження новітніх систем, у тому числі апаратних засобів обліку природного газу, зокрема тих, що забезпечують можливість споживача активно управляти власним споживанням;

беручи до уваги, що:

1) критичне уповільнення руху Регулятора та органів виконавчої влади, відповідальних в системі ЦОВВ за формування та реалізацію державної політики в ПЕК та в сфері ефективного використання паливно-енергетичних ресурсів й енергозбереження, у напрямі якісного транспонування приписів і рекомендацій Директиви 2009/73/ЄС у вітчизняне законодавство, призвело до гальмування впровадження ефективних механізмів стимулювання економічного зростання та шляхів поширення інноваційних технологічних рішень, які зможуть забезпечити державу об’єктивною інформацією щодо використання енергоресурсів та в перспективі стануть базисом для складання і управління енергетичним балансом країни, сприятимуть посиленню захисту прав споживачів газу та їх активній участі на ринку постачання і розподілу газу (в частині економії споживання енергетичного ресурсу);

2) уведений Регулятором в дію Кодекс газорозподільних систем не відповідає вимогам статті 18 Закону України «Про ринок природного газу», де законодавець за допомогою спеціальних правових понять дав визначення «новітніх систем», які держава заохочує до впровадження, конкретизуючи в їх числі «апаратні засоби обліку природного газу, зокрема ті, що забезпечують можливість споживача активно управляти власним споживанням»;

3) у процесі формування вторинного законодавства, внаслідок довільної інтерпретації вказаної норми з боку НКРЕКП вказана вище конкретизація взагалі не була врахована Регулятором і не знайшла свого відображення в Кодексі газорозподільних систем. Це призвело до викривлення суті викладеної правової норми та подальшої артикуляції норм вторинного законодавства виключно на «дистанційному обліку» та «засобах дистанційної передачі даних». Останні апріорі не можуть використовуватися споживачами для активного управління власним споживанням. У результаті споживачі залишилися позбавленими права та перспектив на використання таких апаратних засобів, що забезпечують можливість активно управляти власним споживанням (звісно, за умови обґрунтованості з економічної точки зору і рентабельності впровадження таких засобів).

4) суб’єкти господарювання, що провадять діяльність у сферах енергетики та комунальних послуг і мають монопольне становище на ринку, отримали додатковий інструмент дискримінаційного впливу на споживачів, позаяк впровадження «засобів дистанційної передачі даних» (обладнання ними вузлів обліку газу) здійснюється за рахунок споживачів (останні є власниками вузлів обліку газу). До того ж, введення цієї дискримінаційної норми в Кодекс газорозподільних систем дозволив операторам систем газорозподілу оптимізувати видатки на операційну діяльність (наприклад, шляхом скорочення штату контролерів), що взагалі не співставно з цілями та рівнем завдань, визначених як Директивою 2009/73/ЄС, так і Директивою 2012/27/ЄС про енергоефективність (відповідальний за імплементацію Держенергоефективності);

5) обмеженість технологічних функцій засобів дистанційної передачі даних є очевидною  порівняно з функціональним оснащенням та технологічними можливостями апаратних засобів обліку природного газу, що забезпечують можливість споживача активно управляти власним споживанням (тобто, інтелектуальних систем обліку газу);

6) примусове (для споживачів) на цьому етапі оснащення вузлів обліку газу засобами дистанційної передачі даних потребуватиме в подальшому додаткових і значних фінансових капіталовкладень у разі переходу до виконання державою завдань вищого рівня, а саме: впровадження інтелектуальних систем обліку газу. Про це свідчить світовий досвід, приписи та рекомендації директивних документів ЄС та Енергетичного Співтовариства;

7) у процесі використання вузлів обліку газу, обладнаних засобами дистанційної передачі даних, замовник (абонент, споживач) несе додаткові відповідні фінансові затрати (по монопольних цінах оператора газорозподільних мереж), пов’язані з отриманням технічних умов, проектуванням, погодженням проектів, виконанням будівельно-монтажних робіт, виконанням пуско-налагоджувальних робіт, прийманням в експлуатацію, виконанням технічного обслуговування, поточних ремонтів, державної повірки, проведенням реконструкції, модернізації, оновлення та супроводу програмного забезпечення;

8) організація прозорого функціонування ринку природного газу та зниження дискримінаційного навантаження на споживача можливі лише за умов проведення системних перетворень, а саме:

– зміни одного із принципів функціонування ринку природного газу в частині, що стосується забезпечення природним газом кінцевих споживачів через вузли обліку газу, належність яких передати операторам газотранспортної та газорозподільної систем. За аналогічним принципом «ваги знаходяться в продавця», в Україні організований ринок електричної енергії, де лічильники електроенергії побутових споживачів належать (знаходяться на балансі) операторам енергорозподільних компаній (останні забезпечують їхню повірку і обслуговування, що в рази зменшує невмотивовані фінансові зобов’язання споживачів та мінімізує корупційні ризики в організації функціонування ринку електроенергії);

– віднесення до компетенції НКРЕКП впорядкування належності комерційних вузлів обліку природного газу операторам газотранспортної та газорозподільної систем. Зобов’язання Регулятора впорядкувати питання передачі існуючих комерційних вузлів обліку газу (як варіант, в господарське відання або в користування) на баланс операторів газових розподільних мереж (шляхом заключення договорів згідно з додатком 4 «Кодексу газорозподільних систем») дозволить суттєво знизити корупційні ризики та невмотивовані фінансові зобов’язання споживача при використанні приладів обліку (отримання технічних умов, виконання проектних робіт, виконання монтажних та пусконалагоджувальних робіт, введення в експлуатацію, технічне обслуговування та ремонти під час експлуатації, метрологічна повірка, модернізація та заміна на інтелектуальні системи обліку газу в ході реалізації базового Закону України «Про енергетичну ефективність» у контексті імплементації Директиви ЄС 2012/27/ЄС;

– внесення до переліку прав споживачів права на безоплатне постійне, оперативне та з достатньою частотою отримання інформації про обсяги та інші показники власного споживання природного газу, в тому числі з серверів операторів, у разі впровадження та застосування вузлів обліку газу, обладнаних інтелектуальними системами обліку. Це створить стимули та забезпечить доступ споживача до інформації щодо споживання газу, аналізу споживання та, в кінцевому результаті, ощадливого його використання, оскільки споживачі отримають зворотній зв'язок від наслідків інвестування в енергетичну ефективність;

– визначення в якості умови постачання природного газу - наявність вузла обліку природного газу в операторів газотранспортної та газорозподільної систем;

– гарантування (незаохочення) державою впровадження та використання апаратних засобів обліку газу, зокрема тих, що забезпечують можливість споживача активно управляти власним споживанням,

ПРОПОНУЄМО:

1. У порядку виконання статей 2, 3, 4 Закону України «Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг», НКРЕКП привести у відповідність до Закону України «Про ринок природного газу» постанову НКРЕКП від 30.09.2015 № 2494 «Про затвердження Кодексу газорозподільних систем» та внести відповідні зміни у Кодекс газорозподільних систем.

2. Оприлюднити на офіційному сайті Регулятора нормативний документ, яким НКРЕКП створив робочу групу з вирішення проблемних питань обліку природного газу, та включити представників Житомирської обласної ради у склад створеної робочої групи.».

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення з даного питання, врахувавши запропоновані зміни.

( за – 54,

проти – 0,

утр. – 0,

не гол. – 0)

                                        (рішення додається)

97. СЛУХАЛИ: Про звернення депутатів обласної ради  до Кабінету Міністрів України, Державного агентства автомобільних доріг України щодо виділення додаткового фінансового ресурсу.

Інформує: Ширма В.В. – голова обласної ради.

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення з даного питання.

( за – 51,

проти – 0,

утр. – 0,

не гол. – 3)

                                        (рішення додається)

98. СЛУХАЛИ: Про звернення депутатів обласної ради до Кабінету Міністрів України щодо передачі філій райавтодорів органам місцевого самоврядування.

Інформує: Ширма В.В. – голова обласної ради.

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення з даного питання.

( за – 51,

проти – 0,

утр. – 0,

не гол. – 3)

                                        (рішення додається)

99. СЛУХАЛИ: Про звернення депутатів обласної ради до Верховної Ради України та Кабінету Міністрів України  щодо підвищення розмірів соціальних виплат особам з інвалідністю та дітям з інвалідністю.

Інформує: Ширма В.В. – голова обласної ради.

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення з даного питання.

( за – 51,

проти – 0,

утр. – 0,

не гол. – 3)

                                        (рішення додається)

Інформаційні банери

president vru kmu vsu zt oda zhmr nac korupcia 2