ПОРЯДОК
проведення іспиту кандидатів на заміщення вакантних
посад посадових осіб місцевого самоврядування у виконавчому
апараті обласної ради


Цей Порядок визначає правові та організаційні засади проведення іспиту кандидатів на заміщення вакантних посад посадових осіб місцевого самоврядування у виконавчому апараті обласної ради як одного з етапів конкурсу, що проводиться відповідно до Порядку проведення конкурсу на заміщення вакантних посад посадових осіб місцевого самоврядування у виконавчому апараті обласної ради, затвердженого головою обласної ради (далі - Порядок).

I. Загальні положення

1.1. Мета проведення іспиту - об'єктивна оцінка знань та здібностей кандидатів на заміщення вакантних посад посадових осіб місцевого самоврядування.
1.2. Іспит проводиться конкурсною комісією обласної ради.
1.3. Іспит проходять кандидати на заміщення вакантних посад, документи яких відповідають установленим вимогам щодо прийняття на службу в органи місцевого самоврядування, передбаченим для кандидатів на посади посадових осіб місцевого самоврядування.
Особи, документи яких не відповідають встановленим вимогам, згідно з рішенням голови конкурсної комісії до іспиту не допускаються, про що їм повідомляється управлінням юридичної та кадрової роботи виконавчого апарату обласної ради з відповідним обґрунтуванням.
Якщо кандидат наполягає на участі в іспиті за даних обставин, він допускається до іспиту, а остаточне рішення приймає конкурсна комісія.
Кандидати, які подали недостовірні відомості, до участі у конкурсі не допускаються.
1.4. Об'єктивність проведення іспиту забезпечується рівними умовами (тривалість іспиту, зміст та кількість питань, підрахунок результатів) та відкритістю інформації про них, єдиними критеріями оцінювання.
1.5. Проведення іспиту для кандидатів на заміщення вакантних посад передбачає перевірку та оцінку знань Конституції України, законів України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про службу в органах місцевого самоврядування», «Про запобігання корупції», а також законодавства з урахуванням специфіки функціональних повноважень відповідного структурного підрозділу виконавчого апарату обласної ради.
Перелік питань для проведення іспиту надано у додатку 1 до цього Порядку.
Питання мають бути актуальними та ґрунтуватись на нормах чинного законодавства. Питання, що ґрунтуються на нормативно-правових актах, які втратили чинність, мають бути своєчасно замінені в установленому порядку.
1.6. Перелік питань надається для ознайомлення всім учасникам конкурсу при поданні документів для участі в конкурсі та розміщуються на офіційному веб-сайті Житомирської обласної ради.
1.7. Екзаменаційні білети формуються згідно з формою, наведеною у додатку 2 до цього Порядку, та затверджуються головою конкурсної комісії. До кожного білета включається 5 питань - по одному питанню на перевірку знання Конституції України, законів України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про службу в органах місцевого самоврядування», «Про запобігання корупції» та одне питання на перевірку знання законодавства з урахуванням специфіки функціональних повноважень відповідних структурних підрозділів виконавчого апарату обласної ради.
1.8. Питання з 1по 4 в екзаменаційних білетах формуються з питань, визначених у додатку 1 до цього Порядку, питання 5 відбирається з переліку питань на перевірку знання законодавства з урахуванням специфіки функціональних повноважень відповідного структурного підрозділу виконавчого апарату обласної ради.
1.9. Кількість білетів має бути не менш 15.
Питання на перевірку знань законодавства з урахуванням специфіки функціональних повноважень відповідних структурних підрозділів виконавчого апарату обласної ради, можуть розроблятися у кількох варіантах комплектів екзаменаційних білетів, залежно від кваліфікаційних вимог до відповідних рівнів посад.
1.10. Процедура іспиту складається з 3-х етапів:
1 етап - організаційна підготовка до іспиту;
2 етап - складення іспиту;
3 етап- оцінювання та підведення підсумків іспиту.
1.11. Управління юридичної та кадрової роботи виконавчого апарату обласної ради, за погодженням із головою конкурсної комісії, визначає дату проведення іспиту та повідомляє кандидатів про місце і час його проведення.

II. Організаційна підготовка до іспиту
2.1. Організаційна підготовка до іспиту проводиться у день проведення іспиту з усіма кандидатами на заміщення вакантних посад.
2.2. Секретар конкурсної комісії інформує про процедуру та тривалість складення іспиту.
2.3. До початку іспиту секретар конкурсної комісії відповідає на запитання кандидатів щодо процедури іспиту. Інформація секретаря про умови складення іспиту має бути у повною та достатньою для кандидатів. Він повинен упевнитися, що всі кандидати зрозуміли умови іспиту, в іншому випадку - надати додаткові пояснення. У разі виникнення спірних питань, вони мають бути вирішені головою конкурсної комісії.

III. Складення іспиту

3.1. Під час підготовки відповідей на запитання екзаменаційного білета мають бути присутніми не менше трьох членів конкурсної комісії.
3.2. Іспит складається одночасно для кандидатів на заміщення однієї вакантної посади. У разі невеликої кількості кандидатів та за наявності відповідних умов, передбачених пунктом 3.3 цього Порядку, іспит може проводитися одночасно на заміщення декількох вакантних посад.
3.3. Приміщення для складення іспиту має відповідати умовам зручного розміщення, що унеможливлює спілкування кандидатів та забезпечує індивідуальну підготовку відповідей на питання білета. Кандидати не можуть самостійно залишати приміщення, в якому складається іспит, до його закінчення.
3.4. Іспит складається письмово за екзаменаційними білетами, які пропонуються кандидату на його вибір і відкриваються у присутності кандидатів на заміщення вакантних посад під час складення іспиту.
3.5 Іспит складається державною мовою.
3.6. При підготовці відповідей на питання білета кандидат здійснює записи на аркуші зі штампом обласної ради. Перед відповіддю на питання екзаменаційного білета обов'язково вказується прізвище, ім'я, по батькові кандидата, номер білета та питання, зазначені в білеті.
Після підготовки відповідей на аркуші проставляється підпис кандидата та дата складення іспиту.
3.7. Загальний час для підготовки відповіді на екзаменаційний білет має становити не більше 60 хвилин.
IV. Оцінювання та підведення підсумків іспиту
4.1. Для оцінки знань кандидатів використовується п'ятибальна система.
П'ять балів виставляється кандидатам, які виявили глибокі знання Конституції України, законів України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про службу в органах місцевого самоврядування», «Про запобігання корупції» та успішно справилися із запитаннями на перевірку знання законодавства з урахуванням специфіки функціональних повноважень відповідного структурного підрозділу виконавчого апарату обласної ради.
Чотири бали виставляється кандидатам, які виявили повні знання Конституції України, законів України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про службу в органах місцевого самоврядування», «Про запобігання корупції» і достатньо володіють знаннями законодавства з урахуванням специфіки функціональних повноважень відповідного структурного підрозділу виконавчого апарату обласної ради.
Три бали виставляється кандидатам, які виявили розуміння поставлених питань в обсязі, достатньому для подальшої роботи.
Два бали виставляється кандидатам, які розуміють основні поняття нормативно-правових актів, але в процесі відповіді допустили значну кількість помилок.
Один бал виставляється кандидатам, які не відповіли на питання у встановлений час.
4.2. По закінченні часу, відведеного на складення іспиту, проводиться перевірка відповідей та їх оцінювання. Оцінка проводиться всіма членами комісії.
Члени конкурсної комісії приймають спільне рішення щодо оцінки відповіді на кожне питання екзаменаційного білета. Такі оцінки виставляються на аркуші з відповідями кандидата.
4.3. Підведення підсумків здійснюється шляхом додавання балів за кожне питання і занесення загальної суми балів в екзаменаційну відомість, форма якої надана у додатку 3 до цього Порядку. З результатами іспиту кандидат ознайомлюється під підпис.
4.4. Аркуші з відповідями кандидатів зберігаються разом з іншими матеріалами та документами конкурсної комісії в управлінні юридичної та кадрової роботи виконавчого апарату обласної ради.
4.5. Кандидати, які набрали загальну суму балів, не нижчу 50 відсотків від максимальної суми балів, яка може бути виставлена при наданні відповідей, вважаються такими, що успішно склали іспит.
4.6. Кандидати, які набрали менше 50 відсотків від максимальної суми балів, вважаються такими, що не склали іспит.
4.7. Кандидати, які не склали іспит, не можуть бути рекомендовані конкурсною комісією для призначення на посаду.
4.8. Результати іспиту можуть бути оскаржені в порядку, передбаченому для оскарження рішень конкурсної комісії.

Додаток 1
до Порядку проведення іспиту кандидатів
на заміщення вакантних посад посадових
осіб місцевого самоврядування у
виконавчому апараті обласної ради


Перелік питань
на перевірку знання Конституції України, законів України
"Про місцеве самоврядування в Україні", "Про службу в органах
місцевого самоврядування", "Про запобігання корупції"та законодавства з урахуванням специфіки функціональних повноважень відповідного структурного підрозділу виконавчого апарату обласної ради

І. Питання на перевірку знання Конституції України

1. Основні розділи Конституції України.
2. Основні риси Української держави за Конституцією України.
3. Форма правління в Україні.
4. Визнання найвищої соціальної цінності України.
5. Конституційний статус державної мови.
6. Об'єкти права власності українського народу.
7. Найважливіші функції держави.
8. Державні символи України.
9. Конституційне право на працю.
10. Конституційне право на освіту.
11. Конституційне право на соціальний захист.
12. Конституційне право на охорону здоров'я.
13. Обов'язки громадянина України.
14. Право громадянина України на вибори.
15. Повноваження Верховної Ради України.
16. Питання, правове регулювання яких визначається та встановлюється виключно законами України.
17. Державний бюджет України.
18. Порядок обрання Президента України.
19. Повноваження Президента України.
20. Призначення, склад та введення в дію рішень Ради національної безпеки і оборони України.
21. Склад Кабінету Міністрів України.
22. Повноваження Кабінету Міністрів України.
23. Повноваження місцевих державних адміністрацій.
24. Статус прокуратури в Україні за Конституцією України.
25. Система судів в Україні.
26. Основні засади судочинства в Україні.
27. Система адміністративно-територіального устрою України.
28. Питання нормативного регулювання Автономної Республіки Крим.
29. Повноваження Автономної Республіки Крим.
30. Органи місцевого самоврядування в Україні.
31. Повноваження територіальних громад за Конституцією України.
32. Статус та повноваження Конституційного Суду України.
33. Порядок подання законопроекту про внесення змін до Конституції України.

II. Питання на перевірку знання Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні"
1. Поняття місцевого самоврядування.
2. Право громадян на участь у місцевому самоврядуванні.
3. Основні принципи місцевого самоврядування.
4. Система місцевого самоврядування.
5. Територіальні громади.
6. Форми місцевої демократії.
7. Організаційно-правова, матеріальна і фінансова основи місцевого самоврядування.
8. Державний контроль за діяльністю органів і посадових осіб місцевого
самоврядування.
9. Статут територіальної громади села, селища, міста.
10. Виключна компетенція сільських, селищних, міських рад.
11. Повноваження сільського, селищного, міського голови.
12. Повноваження виконавчого комітету сільської, селищної, міської, районної у місті ради.
13. Організація роботи виконавчого комітету сільської, селищної, міської
районної у місті ради.
14. Питання, які вирішуються районними і обласними радами виключно на їх
пленарних засіданнях.
15. Порядок формування рад.
16. Сесія ради.
17. Постійні комісії ради.
18. Депутат ради.
19. Секретар ради.
20. Голова районної, обласної ради.
21. Заступник голови районної, перший заступник, заступник голови обласної ради.
22. Президія районної, обласної ради.
23. Виконавчий апарат районної, обласної ради.
24. Акти органів та посадових осіб місцевого самоврядування.
25. Право комунальної власності.
26. Місцеві бюджети.
27. Доходи та видатки місцевих бюджетів.
28. Місцеві податки і збори.
29. Гарантії місцевого самоврядування, його органів та посадових осіб.
30. Обов'язковість актів органів та посадових осіб місцевого самоврядування.
31. Відповідальність органів та посадових осіб місцевого самоврядування.
32. Дострокове припинення повноважень ради.
33. Дострокове припинення повноважень сільського, селищного, міського
голови, голови районної, обласної ради.

III. Питання на перевірку знання Закону України "Про службу в органах місцевого самоврядування"
1. Поняття служби в органах місцевого самоврядування, посадової особи і
посади.
2. Основні принципи служби в органах місцевого самоврядування.
3. Право на службу в органах місцевого самоврядування.
4. Державна політика щодо служби в органах місцевого самоврядування.
5. Основні обов'язки посадових осіб місцевого самоврядування.
6. Основні права посадових осіб місцевого самоврядування.
7. Прийняття на службу в органи місцевого самоврядування, випробування та
стажування.
8. Присяга посадових осіб місцевого самоврядування.
9. Обмеження, пов'язані з прийняттям на службу в органи місцевого самоврядування.
10. Фінансовий контроль.
11. Класифікація посад в органах місцевого самоврядування та ранги посадових осіб місцевого самоврядування.
12. Атестація посадових осіб місцевого самоврядування.
13. Припинення служби в органах місцевого самоврядування.
14. Оплата праці, відпустки та пенсійне забезпечення.
15. Відповідальність посадової особи місцевого самоврядування.
16. Особливості дисциплінарної відповідальності посадових осіб місцевого самоврядування.
17. Відсторонення посадових осіб від виконання ними посадових обов’язків.

IV. Питання на перевірку знання Закону України "Про запобігання корупції"
1. Визначення термінів: пряме підпорядкування, близькі особи, корупційне правопорушення, корупція, потенційний конфлікт інтересів, реальний конфлікт інтересів.
2. Суб’єкти, на яких поширюється дія Закону України «Про запобігання корупції».
3. Статус та склад Національного агентства з питань запобігання корупції.
4. Повноваження Національного агентства з питань запобігання корупції.
5. Права Національного агентства з питань запобігання корупції.
6. Контроль за діяльністю Національного агентства з питань запобігання корупції.
7. Національна доповідь щодо реалізації засад антикорупційної політики.
8. Обмеження щодо використання службових повноважень чи свого становища та одержання подарунків.
9. Обмеження щодо сумісництва та суміщення з іншими видами діяльності та обмеження спільної роботи близьких осіб.
10. Запобігання та врегулювання конфлікту інтересів.
11. Заходи зовнішнього та самостійного врегулювання конфлікту інтересів.
12. Запобігання конфлікту інтересів у зв’язку з наявністю в особи підприємств чи корпоративних прав.
13. Вимоги до поведінки посадових осіб місцевого самоврядування.
14. Подання декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування.
15. Встановлення своєчасності подання декларації та повна перевірка декларації.
16. Моніторинг способу життя суб’єктів декларування.
17. Державний захист осіб, які надають допомогу в запобіганні і протидії корупції.
18. Заборона на одержання пільг, послуг і майна органами державної влади та органами місцевого самоврядування.
19. Антикорупційна експертиза.
20. Спеціальна перевірка.
21. Загальні засади запобігання корупції у діяльності юридичної особи.
22. Відповідальність за корупційні або пов’язані з корупцією правопорушення.

V. Питання на перевірку знання специфіки роботи управління організаційного забезпечення депутатської діяльності, роботи постійних комісій та фракцій виконавчого апарату обласної ради
1. Завдання управління організаційного забезпечення депутатської діяльності, роботи постійних комісій та фракцій виконавчого апарату обласної ради.
2. Регламент роботи обласної ради.
3. Сесія обласної ради.
4. Порядок денний сесії обласної ради.
5. Пленарні засідання обласної ради.
6. Порядок голосування пропозицій.
7. Порядок візування проектів рішень, розміщення їх на сайті.
8. Порядок прийняття рішень обласної ради.
9. Дисципліна та етика на пленарних засіданнях.
10. Порядок діяльності депутатів обласної ради.
11. Депутатський запит.
12. Депутатське запитання.
13. Депутатське звернення.
14. Депутатські фракції і групи.
15. Постійні комісії обласної ради.
16. Порядок обрання голови обласної ради, заступників голови обласної ради.
17. Взаємодія обласної ради з обласною державною адміністрацією.
18. Взаємодія з органами місцевого самоврядування області.
19. Президія обласної ради.
20. Перша сесія обласної ради наступного скликання.
21. Положення про постійні комісії обласної ради.
22. Тимчасові комісії та робочі групи, які утворюються обласною радою.
23. Референдуми як форма народного волевиявлення.
24. Система адміністративно-територіального устрою України. Територіальна реформа в Україні.

VI. Питання на перевірку знання специфіки роботи управління юридичної та кадрової роботи виконавчого апарату обласної ради
1. Основні нормативно-правові акти, якими керується у роботі юридична служба виконавчого апарату обласної ради.
2. Основні завдання юридичної служби виконавчого апарату обласної ради.
3. Порядок внесення на розгляд проектів розпоряджень та врегулювання в них розбіжностей.
4. Підготовка висновку у разі невідповідності проекту розпорядження.
5. Поняття позовної давності.
6. Загальна та спеціальна позовна давність.
7. Поняття та види суб’єктів господарювання.
8. Адміністративна юрисдикція в адміністративному судочинстві (предметна, інстанційна, територіальна).
9. Приватизація комунального майна.
10. Порядок створення та припинення юридичної особи.
11. Порядок розгляду звернень громадян.
12. Звернення, які не підлягають розгляду та вирішенню. Обов'язки органів державної влади щодо розгляду заяв чи скарг.
13. Основні нормативно-правові акти, що регулюють трудові відносини в Україні.
14. Основні нормативно-правові акти, що регулюють земельні відносини в Україні.
15. Правове регулювання реалізації права на доступ до публічної інформації за інформаційним запитом: форми та вимоги до запиту, порядок подання запиту, строк розгляду запиту, плата за надання інформації, відмова в задоволенні запиту
16. Система судоустрою України.
17. Поняття та особливості діяльності комунальних підприємств.
18. Що таке посадова інструкція? Структура посадової інструкції.
19. Особливості заповнення особової картки форми № П-2 ДС.
20.Формування і ведення особових справ посадових осіб місцевого самоврядування.
21. Порядок обліку і зберігання особових справ.
22. Поняття та види трудового договору.
23. Порядок ведення трудових книжок.
24. Загальні вимоги до заповнення трудової книжки. Внесення змін до трудової книжки.
25. Підстави припинення трудового договору.
26. Строк випробування при прийнятті на роботу.
27. Заходи дисциплінарного стягнення.
28. Якими нормативно-правовими актами регулюється порядок надання відпусток?
29. Види відпусток та їх тривалість.
30. Порядок проведення атестації.
31. Порядок присвоєння рангів посадових осіб місцевого самоврядування.
32. Істотні умови договору оренди нерухомого майна.
33. Порядок передачі комунального майна в оренду.
34. Обов`язки розпорядників інформації відповідно до Закону України «Про доступ до публічної інформації».

VII. Питання на перевірку знання специфіки роботи відділу бухгалтерського обліку управління фінансового забезпечення, бухгалтерського обліку та аудиту виконавчого апарату обласної ради
1. Основні принципи бухгалтерського обліку та фінансової звітності.
2. Державне регулювання бухгалтерського обліку та фінансової звітності.
3. Порядок складання та основні вимоги до виконання кошторису видатків на утримання бюджетної установи.
4. Облік та списання основних засобів та інших необоротних активів у бюджетних установах.
5. Облік та списання матеріальних цінностей у бюджетних установах.
6. План рахунків бухгалтерського обліку в бюджетних установах.
7. Облік грошових коштів та грошових документів.
8.Інвентаризація основних засобів, нематеріальних активів, товарно-матеріальних цінностей, грошових коштів і документів, розрахунків та інших статей балансу.
9. Бюджетна класифікація видатків за економічними ознаками. Облік видатків бюджетної установи.
10. Норми відшкодування витрат на відрядження в межах України та за кордон.
11. Який період береться для розрахунку середньоденного заробітку при нарахуванні відпускних та листків тимчасової непрацездатності?
12. Умови оплати праці посадових осіб місцевого самоврядування.
13. Податок на доходи фізичних осіб: особливості нарахування та подання звітності до органів фіскальної служби.
14. Особливості казначейського обслуговування бюджетних установ.
15. Які обмеження діють при нарахуванні Єдиного соціального внеску. Подання звітності по Єдиному соціальному внеску.
16. Фінансова, бюджетна, податкова, статистична звітність бюджетних установ.
17. Порядок нарахування заробітної плати в органах місцевого самоврядування, види утримань та нарахувань на заробітну плату.
18. Облік операцій по розрахунках із дебіторами та кредиторами.
19. Які звіти подають до фіскальної служби бюджетні установи?
20. Облік запасних частин та пально-мастильних матеріалів.
21. Аналітичний та синтетичний облік готівкових коштів, порядок ведення касових операцій.
22. Підготовка бухгалтерських документів для подання до органів казначейської служби для реєстрації та оплати.
23. Порядок подання звітності до органів казначейської служби.
24. Аналітичний та синтетичний облік розрахункових операцій.
25. Порядок складання бюджетного запиту та паспорту бюджетної програми.
26. Порядок та особливості розміщення інформації щодо використання публічних коштів.

VIII. Питання на перевірку знання специфіки роботи відділу звітності та аудиту управління фінансового забезпечення, бухгалтерського обліку та аудиту виконавчого апарату обласної ради
1. Мета, завдання і функції аудиту. Аудит як складова частина господарського контролю. Предмет, об'єкти й суб'єкти аудиту.
2. Регулювання аудиторської діяльності та її інформаційне забезпечення.
3. Методи аудиту фінансової звітності та критерії її оцінювання.
Аудиторський ризик і оцінювання системи внутрішнього контролю.
4. Організація внутрішнього аудиту. Внутрішній аудит: суть, об'єкти, суб'єкти.
5. Методичні прийоми внутрішнього аудиту.
6. Взаємозв'язок внутрішнього і зовнішнього аудиту.
7 Використання комп’ютерної техніки в аудиті.
8. Організація аудиту на підприємствах з комп'ютеризованим бухгалтерським обліком. Процес аудиту в комп’ютерному середовищі.
9. Методика перевірки статутних документів підприємства, дозволів, ліцензій, погоджень та інших передбачених законодавством документів. Перевірка організації документування господарських операцій, вивчення організації документообігу та ефективності організації роботи облікового апарату.
10 Організація і методика перевірки фінансової звітності. Методика проведення загального аудиту. Загальний огляд фінансової звітності. Формальна і аналітична перевірка звітності. Перевірка правильності складання фінансової звітності.
11. Організація і методика проведення перевірки операцій з власним капіталом і забезпеченням зобов’язань. Перевірка обґрунтованості зміни величини статутного капіталу й правильності відображення даних операцій в обліку.
12. Організація і методика проведення перевірки необоротних активів підприємства: інвентаризація, документація, відображення на рахунках бухгалтерського обліку, фіксація руху об'єктів НА, нарахування амортизаційних відрахувань, відображення дійсної вартості об'єктів НА у регістрах бухгалтерського обліку й звітності підприємства.
13. Організація і методика проведення перевірки запасів підприємства: інвентаризація, документація, відображення на рахунках бухгалтерського обліку, фіксація руху оборотних активів, списання транспортно-заготівельних витрат, відображення дійсної вартості запасів в регістрах бухгалтерського обліку та звітності підприємства
14. Організація і методика проведення перевірки грошових коштів і дебіторської заборгованості: інвентаризація, документація, відображення на рахунках бухгалтерського обліку, фіксація руху коштів і заборгованості, відображення дійсних сум в регістрах бухгалтерського обліку й звітності підприємства
15. Організація і методика проведення перевірки доходів і результатів фінансової діяльності підприємства: документація, відображення на рахунках бухгалтерського обліку, фіксація доходів і результатів фінансової діяльності підприємства, нарахування податків відображення дійсних сум в регістрах бухгалтерського обліку й звітності підприємства
16. Організація і методика проведення перевірки дотримання трудового законодавства і розрахунків з оплати праці: інвентаризація, документація, відображення на рахунках бухгалтерського обліку, фіксація руху коштів і заборгованості, відображення дійсних сум в регістрах бухгалтерського обліку й звітності підприємства
17. Звітність підприємств. Порядок формування та подання бюджетними, комунальними та іншими підприємствами фіскальної, статистичної та фінансової звітності.

IX. Питання на перевірку знання специфіки роботи відділу з питань управління об’єктами спільної власності та майнових відносин управління майном виконавчого апарату обласної ради
1. Участь держави, органів місцевого самоврядування в господарській діяльності.
2. Некомерційне господарювання.
3. Право комунальної власності.
4. Підстави для набуття права комунальної власності.
5. Право спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст області.
6. Передача об'єктів права державної власності у комунальну власність.
7. Передача об'єктів права комунальної власності у державну власність.
8. Набуття права власності на безхазяйну річ.
9. Правові форми участі територіальних громад у цивільних відносинах.
10. Поняття суб'єкта господарювання.
11. Види та організаційні форми установ.
12. Порядок призначення керівника комунальних підприємств, установ, умови контракту, умови оплати праці.
13. Майновий стан та облік майна суб'єкта господарювання.
14. Порядок списання майна спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст області.
15. Порядок створення, припинення комунальних установ.
16. Право оперативного управління.
17. Формування та застосування тарифів на платні послуги, що надаються неприбутковими бюджетними установами.
18. Установчі документи установи.
19. Порядок реєстрації прав власності на нерухоме майно (у тому числі земельні ділянки) та інших речових прав за територіальними громадами.
20. Забезпечення реалізації державної регуляторної політики стосовно регуляторних актів, розробниками яких є органи місцевого самоврядування.

X. Питання на перевірку знання специфіки роботи відділу орендних відносин та економічного аналізу діяльності суб’єктів спільної власності управління майном виконавчого апарату обласної ради
1. Особливості управління господарською діяльністю у комунальному секторі економіки.
2. Участь держави, органів місцевого самоврядування в господарській діяльності.
3. Право комунальної власності.
4. Підстави для набуття права комунальної власності.
5. Право спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст області.
6. Оренда комунального майна.
7. Набуття права власності на безхазяйну річ.
8. Правові форми участі територіальних громад у цивільних відносинах.
9. Поняття суб'єкта господарювання.
10. Види та організаційні форми підприємств.
11. Комунальні унітарні підприємства.
12. Порядок призначення керівника комунального підприємства, умови контракту, умови оплати праці.
13. Види об'єднань підприємств.
14. Приватизація державних та комунальних підприємств.
15. Оцінка об’єкта оренди.
16. Істотні умови договору оренди.
17. Правонаступництво у разі оренди.
18. Порядок створення, припинення комунальних підприємств.
19. Право господарського відання.
20. Здійснення аналізу фінансово-господарської діяльності підприємств.
21. Установчі документи підприємства.

XI. Питання на перевірку знання специфіки роботи управління інформації, зв`язків з громадськістю, міжнародної співпраці, з питань соціальної підтримки внутрішньо переміщених осіб, учасників антитерористичної операції та сімей загиблих виконавчого апарату обласної ради.
1 Пільги та гарантії під час проходження військової служби за контрактом.
2. Професійна адаптація учасників АТО.
3. Порядок оформлення і видачі довідки про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи.
4 Поняття внутрішньо переміщеної особи.
5. Реєстрація місця проживання внутрішньо переміщеної особи.
6. Забезпечення виборчих прав внутрішньо переміщених осіб.
7. Повноваження Кабінету Міністрів України з питань забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб.
8. Порядок виплати одноразової грошової допомоги при пораненні відповідно до Закону України «Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей».
9. Порядок надання статусу учасника бойових дій відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження порядку надання статусу учасника бойових дій особам, які захищали суверенітет та територіальну цілісність України і брали безпосередню участь в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення».
10. Органи, уповноважені на прийняття рішення про надання та позбавлення статусу учасника бойових дій.
11. Облік внутрішньо переміщених осіб.
12. Права внутрішньо переміщених осіб.
13. Перелік осіб, на яких поширюється чинність Закону України “Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту”.
14 Порядок та умови виплати одноразової грошової допомоги у разі загибелі (смерті), інвалідності або часткової втрати працездатності без встановлення інвалідності військовослужбовця.
15. Забезпечення громадянських прав і свобод військовослужбовців.
16. Що таке публічна інформація.
17.Строк розгляду запитів на інформацію. Відмова та відстрочка в задоволенні запиту на інформацію.
18. Відповідальність за порушення законодавства про доступ до публічної інформації.
19. Загальні засади висвітлення діяльності органів державної влади та органів місцевого самоврядування засобами масової інформації.
20. Порядок висвітлення діяльності органів державної влади та органів місцевого самоврядування інформаційними агентствами.
21. Порядок висвітлення діяльності органів державної влади та органів місцевого самоврядування в інформаційних програмах.
22. Порядок висвітлення діяльності органів державної влади та органів місцевого самоврядування в друкованих засобах масової інформації.
23. Відповідальність за порушення законодавства України про порядок висвітлення діяльності органів державної влади та органів місцевого самоврядування.
22. Характеристика і роль дипломатичного протоколу в міжнародних відносинах.
23. Міжнародні правові документи, які регулюють інформаційні відносини.

XII. Питання на перевірку знання специфіки роботи управління з питань реформи місцевого самоврядування та децентралізації влади, реалізації проектів та програм виконавчого апарату обласної ради
1. Якими нормативно правовими актами керується управління у своїй діяльності.
2. Кого можна залучати для розробки і здійснення заходів, які проводяться управлінням відповідно до покладених на нього обов’язків.
3. Що таке адміністративно територіальний устрій області.
4. Що означає геологічне вивчення, в тому числі дослідно - промислова розробка родовища.
5. На які категорії поділяються корисні копалини.
6. Якими документами посвідчується право користування надрами.
7. На який мінімальний термін надаються мисливські угіддя у користування та їх мінімальна площа.
8. Який орган і на підставі яких документів приймає рішення про надання у користування мисливських угідь.
9. На які цілі можна використовувати кошти, що надходять у порядку відшкодування втрат сільськогосподарського та лісогосподарського виробництва.
10. Яким органом приймається рішення про встановлення та зміну меж населених пунктів.
11. На які категорії поділяються землі в Україні.
12. Якими законодавчими актами регулюються земельні відносини.
13. Повноваження обласної ради у галузі земельних відносин.
14. Хто здійснює державний контроль за веденням робіт по геологічному вивченню надр, їх використанням та охороною.
15. Хто здійснює державний контроль використанням земельних ділянок.
16. Які форми власності існують в Україні на земельні ділянки.
17. Хто вносить на розгляд ради пропозиції щодо питань адміністративно-територіального устрою області та підготовки статистичних звітів про адміністративно - територіальний устрій.
18. Які повноваження органів місцевого самоврядування щодо надання надр у користування?
19. Яка процедура підготовки пропозицій підготовки та зміну діючих або скасування таких, що втратили чинність, рішень обласної ради, обласних програм, розпоряджень голови обласної ради?
20. Для яких потреб надаються у користування надра.?

XIII. Питання на перевірку знання специфіки роботи відділу документального забезпечення, протокольної роботи та звернень громадян управління з документального, комп’ютерного та матеріально-технічного забезпечення діяльності обласної ради виконавчого апарату обласної ради
1. Основні завдання та функції служби діловодства.
2. Номенклатура справ обласної ради. Поняття номенклатури справ структурного підрозділу та зведеної номенклатури справ установи.
3. Реєстрація документів.
4. Мета та організація попереднього розгляду документів.
5. Порядок підготовки проектів рішень обласної ради.
6. Порядок підготовки проектів розпоряджень голови обласної ради.
7. Склад обов'язкових реквізитів при реєстрації документів. Індексація документів, складові частини індексів.
8. Візування та погодження документів.
9. Резолюція, обов'язкові елементи резолюції, місце її проставлення на документі. Правила складання резолюції.
10. Порядок затвердження документів, основні реквізити та їх розміщення в документі.
11.Порядок підготовки та оформлення документів до засідань колегіальних органів.
12. Перелік документів, достовірність яких завіряється гербовою печаткою
13. Порядок оформлення документів про службові відрядження.
14. Використання бланків, штампів та печаток обласної ради.
15. Перелік документів, що підлягають контролю.
16. Контроль за виконанням документів. Зняття документів з контролю.
17. Терміни виконання документів. Продовження строків виконання документів.
18. Експертиза цінності документів.
19. Формування справ. Основні правила формування справ.
20. Оперативне зберігання документів
21. Порядок оформлення протоколу пленарних засідань сесії обласної ради, Координаційної ради при голові обласної ради, інших заходів.
22. Документи, які підлягають передачі у державний архів. Порядок передачі справ у Державний архів Житомирської області.
23. Що слід розуміти під зверненнями громадян?
24. Вимоги до звернення громадянина. У яких випадках звернення може бути повернено?
25 Які відомості, що містяться у зверненнях, не підлягають розголошенню?
26. Термін розгляду звернень громадян.
27. Відповідальність посадових осіб за порушення законодавства про звернення громадян.
28. Забезпечення доступу до публічної інформації.
29.Оформлення запитів на інформацію.
30. Розпорядники інформації.
31. Відповідальні особи з питань реєстрації та обліку запитів на інформацію.

XIV. Питання на перевірку знання специфіки роботи відділу комп’ютерного, технічного забезпечення та господарських питань управління з документального, комп’ютерного та матеріально-технічного забезпечення діяльності обласної ради виконавчого апарату обласної ради
1. Апаратні засоби комп’ютера. Види офісної техніки. Вимоги до обслуговування.
2. Види операційних систем. Порядок інсталяції операційної системи для забезпечення роботи комп’ютера.
3. Електронні носії інформації. Вимоги до забезпечення збереження електронних документів на електронних носіях.
4. Текстові редактори.
5. Табличні редактори.
6. Графічні редактори.
7. Методи захисту інформації від несанкціонованого доступу.
8. Резервне зберігання файлів. Архіватори.
9. Комп’ютерні віруси, засоби боротьби з ними.
10. Серверне обладнання. Вимоги до серверного обладнання, яке забезпечує роботу веб ресурсів в мережі інтернет.
11. Поняття доменного імені. Права на доменне ім’я в мережі Інтернет. Надання піддомених імен обласною радою.
12. Поняття хостингу. Надання послуг хостингу для органів місцевого самоврядування Житомирською обласною радою.
13. Хмарні технології. Можливості застосування цих технологій в державних установах.
14. Веб-сайт обласної ради. Положення про веб-сайт та порядок розміщення інформації.
15. ІР- телефонія. Адміністрування ІР телефонії установи.
16. Локальні мережі, їх адміністрування.
17. Глобальні мережі. Захист від несанкціонованого доступу.
18. Електронна пошта. Створення та адміністрування електронної пошти на власному веб-сервері.
19. Системи озвучення конференц приміщень. Їх експлуатація та обслуговування.
20. Основне обладнання та принцип дії електронної системи голосування.
21. Правила техніки безпеки при роботі з комп’ютерною технікою.
22. Положення про автотранспорт обласної ради, основні вимоги.
23. Порядок документування роботи водіїв.
24 Конструкція та будова автомобіля. Регламентні роботи та технічне обслуговування автомобілів.
25. Норми пального та мастильних матеріалів для автомобілів. Порядок обліку та списання пального.
26. Шини автомобільні та їх характеристика, маркування. Порядок обліку та списання шин.
27. Акумуляторні батареї та їх характеристики. Порядок обліку та списання АКБ.
28. Публічні закупівлі. Законодавство в сфері публічних закупівель.
29. Поняття допорогової закупівлі. Порядок її проведення за допомогою сервісу електронних закупівель «Prozorro».
30. Порядок проведення інвентаризації майна установи.
31. Порядок обліку та списання майна.
32. Порядок утилізації списаного майна.
33. Порядок знищення документації не віднесеної до Національного архівного фонду.
34. Оформлення первинної документації господарської діяльності бюджетної установи (договори, видаткові накладні, акти виконаних робіт).
35. Основні правила пожежної безпеки в державних установах.
36. Основні правила пожежної безпеки при експлуатації автомобілів.
37. Вимоги щодо забезпечення безпеки праці в офісних приміщеннях.
38. Вимоги щодо забезпечення безпеки праці водіїв службових автомобілів.