ПОРЯДОК
проведення конкурсу на заміщення вакантних посад посадових осіб
місцевого самоврядування у виконавчому апараті обласної ради

I. Загальні положення
1.1. Цей Порядок розроблено відповідно до статті 10 Закону України «Про службу в органах місцевого самоврядування», Порядку проведення конкурсу на заміщення вакантних посад державних службовців, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 15.02.02 №169, Загального порядку проведення іспиту кандидатів на заміщення вакантних посад державних службовців, затвердженого Наказом Головного управління державної служби України від 08 липня 2011 року №164, і з метою врегулювання порядку проведення конкурсного відбору на заміщення вакантних посад посадових осіб місцевого самоврядування у виконавчому апараті обласної ради.
1.2. Конкурс на заміщення вакантних посад посадових осіб місцевого самоврядування у виконавчому апараті обласної ради забезпечує конституційне право рівного доступу до служби в органах місцевого самоврядування громадян України.
1.3. Для організації та проведення конкурсу на заміщення вакантних посад посадових осіб місцевого самоврядування у виконавчому апараті обласної ради, розпорядженням голови обласної ради, утворюється конкурсна комісія у складі голови, секретаря і членів комісії. У склад конкурсної комісії входять перший заступник голови обласної ради, заступник голови обласної ради, керуючий справами виконавчого апарату обласної ради, представники управління юридичної та кадрової роботи виконавчого апарату обласної ради, керівники структурних підрозділів виконавчого апарату обласної ради. Очолює конкурсну комісію перший заступник голови обласної ради.
1.4. Переведення на рівнозначну або нижчу посаду у виконавчому апараті обласної ради, а також просування по службі посадових осіб місцевого самоврядування, які зараховані у кадровий резерв чи успішно пройшли стажування, може здійснюватися без конкурсного відбору.

II. Умови проведення конкурсу
2.1. Рішення про проведення конкурсу приймається головою обласної ради (у разі наявності вакантної посади посадової особи місцевого самоврядування) шляхом видачі відповідного розпорядження.
2. 2. До участі у конкурсі не допускаються особи, які:
визнані в установленому порядку недієздатними;
мають судимість, що є несумісною із зайняттям посади посадової особи місцевого самоврядування;
у разі прийняття на службу будуть безпосередньо підпорядковані близьким особам;
позбавлені права займати відповідні посади у встановленому законом порядку на визначений термін;
в інших випадках, установлених чинним законодавством.
2.3. Особи, які подали необхідні документи для участі у конкурсі, є кандидатами на зайняття вакантної посади посадової особи місцевого самоврядування ( надалі - кандидати).
2. 4. Конкурс проводиться поетапно:
1 етап - публікація оголошення про проведення конкурсу в пресі та розміщення його на офіційному веб-сайті обласної ради;
2 етап - прийом документів від осіб, які бажають взяти участь у конкурсі, та їх попередній розгляд на відповідність встановленим кваліфікаційним вимогам відповідному рівню посади;
3 етап - проведення іспиту та відбір кандидатів.

III. Оголошення про конкурс
3.1. Інформація про конкурс на заміщення вакантних посад, умови проведення конкурсу підлягають публікації у пресі, розміщуються на офіційному веб-сайті Житомирської обласної ради не пізніше як за 30 календарних днів до початку конкурсу і доводяться до відома працівників виконавчого апарату обласної ради.
3.2. В оголошенні про проведення конкурсу зазначається:
найменування органу місцевого самоврядування, його місцезнаходження, адреса та номери телефонів;
назви вакантних посад із зазначенням, що з додатковою інформацією стосовно основних функціональних обов`язків, розміру та умов оплати праці можна ознайомитись в управлінні юридичної та кадрової роботи виконавчого апарату обласної ради;
основні вимоги до кандидатів, визначені органом місцевого самоврядування, з типовими професійно-кваліфікаційними характеристиками посад посадових осіб місцевого самоврядування;
термін прийняття документів (протягом 30 календарних днів з дня опублікування оголошення про проведення конкурсу).
3.3. В оголошенні може міститися додаткова інформація, що не суперечить законодавству про службу в органах місцевого самоврядування.
3.4. За умови заміщення вакантних посад, призначення на які, відповідно до законодавства України, здійснюється за іншою процедурою, а також у разі прийняття головою обласної ради рішення про призначення осіб згідно з пунктом 1.4 цього Порядку в межах виконавчого апарату обласної ради, конкурс не оголошується.

IV. Прийом та розгляд документів на участь у конкурсі
4.1. Особи, які бажають взяти участь у конкурсі, подають на розгляд конкурсної комісії такі документи:
заяву про участь у конкурсі, в якій зазначається про ознайомлення заявника зі встановленими законодавством обмеженнями щодо прийняття на службу в органи місцевого самоврядування та проходження служби;
заповнену особову картку (форма П-2 ДС) з відповідними додатками, автобіографію;
дві фотокартки розміром 4x6 см;
копії документів про освіту, підвищення кваліфікації, про присвоєння наукового ступеня або вченого звання;
копію документа, який посвідчує особу;
копію військового квитка (для військовослужбовців або військовозобов’язаних).
Особи, які бажають взяти участь у конкурсі, подають декларацію особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, у порядку, визначеному Законом України "Про запобігання корупції".
Особи, які працюють у виконавчому апараті обласної ради і бажають взяти участь у конкурсі, зазначених документів не додають.
4.2. Особи можуть подавати додаткову інформацію про свою освіту, досвід роботи, професійний рівень і репутацію (характеристики, рекомендації, наукові публікації тощо).
Управління юридичної та кадрової роботи виконавчого апарату обласної ради перевіряє подані документи на відповідність їх встановленим вимогам щодо прийняття на службу в органи місцевого самоврядування, передбаченим для кандидатів на посаду посадової особи місцевого самоврядування.
4. 3. Особи, документи яких не відповідають встановленим вимогам, згідно з рішенням голови конкурсної комісії, до участі у конкурсі не допускаються, про що їм повідомляється управлінням юридичної та кадрової роботи виконавчого апарату обласної ради з відповідним обґрунтуванням.
Якщо кандидат наполягає на участі у конкурсі за даних обставин, він допускається до конкурсу, а остаточне рішення приймає конкурсна комісія.
4. 4. Подані документи і матеріали конкурсної комісії зберігаються в управлінні юридичної та кадрової роботи виконавчого апарату обласної ради.

V. Проведення іспиту та відбір кандидатів
5.1. Іспит проводиться конкурсною комісією виконавчого апарату обласної ради з метою об'єктивної оцінки знань і здібностей кандидатів на посаду посадових осіб місцевого самоврядування.
5.2. Управління юридичної та кадрової роботи виконавчого апарату обласної ради, за погодженням з головою конкурсної комісії, визначає дату проведення іспиту, повідомляє кандидатам про місце і час його проведення.
5.3. Під час іспиту перевіряються знання Конституції України, законів України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про службу в органах місцевого самоврядування», «Про запобігання корупції», а також законодавства з урахуванням специфіки функціональних повноважень відповідного структурного підрозділу виконавчого апарату обласної ради.
5.4. Порядок проведення іспиту, перелік питань для перевірки знань із законодавства, з урахуванням специфіки функціональних повноважень відповідних структурних підрозділів виконавчого апарату обласної ради, затверджується головою ради.
5.5. Кандидати, які не склали іспит, не можуть бути рекомендовані конкурсною комісією для призначення на посаду.
5.6. Конкурсна комісія, на підставі розгляду поданих документів, результатів іспиту та співбесіди з кандидатами, які успішно склали іспит, на своєму засіданні здійснює відбір осіб для зайняття вакантних посад посадових осіб місцевого самоврядування.
5.7. Інші кандидати, які успішно склали іспит, але не були відібрані для призначення на посади, у разі їх згоди, згідно з рішенням конкурсної комісії, можуть бути рекомендовані для зарахування у кадровий резерв виконавчого апарату обласної ради і протягом року прийняті на вакантну рівнозначну або нижчу посаду без повторного конкурсу.
5.8. Якщо за результатами конкурсу, не відібрано жодного з кандидатів для призначення на посаду, конкурсна комісія не може рекомендувати цих кандидатів до зарахування у кадровий резерв.
5..9. Якщо жоден з кандидатів не рекомендований конкурсною комісією для зайняття вакантної посади посадової особи місцевого самоврядування, оголошується повторний конкурс.
5.10. Засідання конкурсної комісії вважається правомочним, якщо на ньому присутні не менше як 2/3 її складу.
5.11. Рішення комісії приймається простою більшістю голосів присутніх на її засіданні членів конкурсної комісії. У разі рівного розподілу голосів, вирішальним є голос голови комісії.
У рішенні комісії, яке затверджується головою комісії, обов'язково зазначаються пропозиції щодо призначення конкретного кандидата на вакантну посаду посадової особи місцевого самоврядування та визначаються кандидатури для зарахування у кадровий резерв.
5.12. Засідання конкурсної комісії оформляється протоколом, який підписується всіма присутніми на засіданні членами комісії і затверджується головою обласної ради. Кожен член комісії може додати до протоколу свою окрему думку.
5.13. Конкурсна комісія повідомляє кандидатам про результати проведення конкурсу протягом трьох робочих днів після його завершення.
Якщо посада, на заміщення якої проведено конкурс, передбачає зайняття відповідального або особливо відповідального становища чи належить до посад з підвищеним корупційним ризиком, перелік яких затверджується Національним агентством з питань запобігання корупції, відібраний для призначення на таку посаду кандидат протягом трьох днів з дати одержання повідомлення про результати конкурсу надає письмову згоду на проведення спеціальної перевірки відповідно до Закону України «Про запобігання корупції» та медичну довідку про стан здоров'я згідно з формою, затвердженою МОЗ України, щодо перебування особи на обліку в психоневрологічних або наркологічних закладах охорони здоров'я.
5.14. Рішення про призначення на посаду посадової особи місцевого самоврядування та зарахування у кадровий резерв приймає голова обласної ради на підставі пропозиції конкурсної комісії протягом місяця з дня прийняття рішення конкурсною комісією.
Якщо посада передбачає зайняття відповідального або особливо відповідального становища чи належить до посад з підвищеним корупційним ризиком, перелік яких затверджується Національним агентством з питань запобігання корупції, рішення про призначення на таку посаду приймається згідно з результатами спеціальної перевірки, проведеної відповідно до Закону України «Про запобігання корупції».
5.15. Рішення конкурсної комісії може бути оскаржене в порядку, визначеному чинним законодавством.