ПОЛОЖЕННЯ

про порядок присудження та вручення

Премії імені Івана Огієнка

(Прийнято рішенням обласної ради від 05.04.07 № 190, зі змінами, внесеними згідно з рішеннями обласної радивід 02.11.2017 № 778 від 27.04.2023 № 524 )

  1. Загальні положення

1.1. Премія імені Івана Огієнка (надалі – Премія) заснована на вшанування видатного українського вченого-мовознавця, письменника, перекладача, педагога, державного та церковного діяча, уродженця містечка Брусилова Івана Івановича Огієнка – митрополита Іларіона (1882-1972 рр.).

Премія присуджується за заслуги у розвитку національної духовної культури, утвердження української державності, міжнаціональної та міжконфесійної злагоди.

Премія присуджується у номінаціях: «Література», «Мистецтво», «Освіта», «Наука», «Громадська, політична та духовна діяльність».

1.2. Премія присуджується щороку у розмірі до 10,0 тис.грн. у кожній номінації і виплачується з асигнувань обласного бюджету по галузі «Культура».

(Пункт 1.2. у редакції від 02.11.2017 № 778)

1.3. Премія присуджується особам або групам осіб незалежно від місця їх проживання, національності, статті, віросповідання, расової приналежності, стану здоров᾽я, громадянства.

Премія може присуджуватись посмертно, якщо померлий кандидат у лауреати висувався за життя.

1.4. Премія, присуджена групі осіб, розподіляється рівними частинами між усіма лауреатами.

  1. Утворення і діяльність

Комітету із присудження Премії імені Івана Огієнка

2.1. Комітет із присудження Премії імені Івана Огієнка (надалі – Комітет) утворюється щороку у складі не менше 12 осіб.

2.2. Персональний склад Комітету затверджується спільним розпорядженням голови обласної ради та голови обласної державної адміністрації щороку не пізніше 20 грудня на підставі подання Управління культури та туризму Житомирської обласної державної адміністрації та рекомендацій постійної комісії обласної ради з гуманітарних питань, Всеукраїнського товариства Івана Огієнка, Національної Спілки письменників України, Всеукраїнського товариства «Просвіта» імені Т.Г. Шевченка, Академії мистецтв України про включення до складу Комітету до 3 осіб із числа визначних огієнкознавців, вчених, письменників, освітніх, культурних, церковних, громадських, політичних діячів, що виявили себе у конкретній діяльності, спрямованій на увічнення пам᾽яті І.Огієнка, популяризацію його творчого доробку.

Пропозиції подаються у вигляді списків із зазначенням прізвища, імені, по батькові, посади, місця роботи і проживання, стислої характеристики внеску до огієнкознавства та української духовної культури, державності тощо.

Зі змінами, внесеними згідно з рішенням обласної ради від 27.04.2023 № 524

2.3. Комітет розглядає матеріали претендентів на здобуття Премії поточного року (наступного після затвердження складу Комітету) протягом триденної сесії, що відбувається не пізніше як за три тижні до вручення Премії. Проведення сесії оплачується за рахунок коштів, призначених на проведення централізованих заходів Управління культури та туризму Житомирської обласної державної адміністрації.

Зі змінами, внесеними згідно з рішенням обласної ради від 27.04.2023 № 524

2.4. Комітет на своєму першому засіданні обирає голову, заступника голови і відповідального секретаря, які завіряють своїми підписами всі прийняті Комітетом рішення.

2.5. Засідання Комітету є чинним, якщо у його роботі бере участь не менше 2/3 персонального складу Комітету.

2.6. Порядок розгляду матеріалів та відбору претендентів на здобуття Премії визначається Комітетом на його засіданнях відкритим голосуванням.

2.7. Присудження Премії здійснюється таємним голосуванням. Рішення вважається чинним, якщо за претендента проголосувало не менше половини персонального складу Комітету. У випадку, коли жоден з претендентів не набрав необхідної кількості голосів, Премія за відповідний рік не присуджується.

  1. Порядок висування претендентів на здобуття

Премії імені Івана Огієнка

3.1. Висунення претендентів на здобуття Премії здійснюється щороку з 15 січня по 15 лютого.

3.2. Право на висунення претендентів на здобуття Премії належить осередкам Всеукраїнського товариства Івана Огієнка, творчим спілкам, громадським об᾽єднанням, установам, організаціям, науковим, освітнім, культурним, церковним закладам, що діють як в Україні, так і за її межами.

Право на висунення претендентів на здобуття Премії мають також лауреати попередніх років за умови, що вони не входять до складу комітету з Огієнківської премії відповідного року.

3.3. Реєстрація висунутих претендентів (груп претендентів) завершується 15 лютого на підставі надісланих або поданих у 2-х примірниках матеріалів до Комітету з присудження Премії імені Івана Огієнка (10014, м. Житомир, вул. Мала Бердичівська, 25, Управління культури та туризму Житомирської обласної державної адміністрації, Комітету з Премії Івана Огієнка).

Зі змінами, внесеними згідно з рішенням обласної ради від 27.04.2023 № 524

3.4. Матеріали на претендентів для здобуття Премії мають містити:

а) обґрунтоване подання осередку громадського об᾽єднання, підприємства, установи, організації, закладу тощо, завірене відповідною печаткою і підписом керівника, подання лауреата Премії попередніх років, що відповідає вимогам, передбаченим у пункті 3.2. даного положення, підписане та завірене за місцем його роботи, проживання або нотаріально;

б) особовий листок обліку кадрів із вклеєною фотокарткою, завірений за місцем роботи або проживання;

в) список наукових, літературних, музичних, художніх праць, що відображає внесок претендента (кожної особи з групи претендентів) у вивчення, розробку, узагальнення, популяризацію наукової літератури, перекладацької, духовної спадщини Івана Огієнка, його державної освітньої, церковної діяльності; список завіряється підписом претендента (підписом кожного з групи претендентів) або керівником підприємства, установи, організації, об᾽єднання, що висувають претендента;

г) праці претендента: книга, монографія, серія книжок, мистецький твір (його репродукції, кольорові та чорно-білі фотографії, слайди), музичні твори (їх нотні та магнітофонні записи), опис державної, освітньої, церковної діяльності, підтверджений відповідними документами і свідченнями, інші форми видатних заслуг у вивченні, збереженні, розробці, узагальненні, впровадженні, популяризації духовної спадщини І.Огієнка, розвитку української духовної культури і української державності.

3.5. Матеріали на кожного претендента (групу претендентів) мають бути надруковані через 2 інтервали, підшиті у швидкозшивачах, з помітками «1-й примірник» та «2-й примірник» у правому верхньому кутку, містити нумерацію аркушів і опис документів, що містяться у кожному з них, а також опис праць претендента (групи претендентів), які надсилаються (передаються) до Комітету додатково (книги, мистецькі твори, магнітофонні касети, фотографії тощо).

На титульній частині обкладинки швидкозшивача робиться наклейка з надрукованим прізвищем, ім᾽ям та по батькові претендента (кожного з групи претендентів).

3.6. Матеріали, надіслані або передані до Комітету, не рецензуються і не повертаються.

Перші примірники матеріалів після завершення роботи Комітету передаються на зберігання до фонду Премії імені Івана Огієнка в Державному архіві Житомирської області, а другі примірники – до музею Всеукраїнського товариства Івана Огієнка у Кам᾽янець-Подільському державному університеті.

3.7. Допускається повторне висунення претендентів (груп претендентів), які не здобули Премію, протягом наступних років без будь-яких обмежень. У цьому разі матеріали на кожного претендента (групу претендентів) оформляються при кожному новому висуненні заново, відповідно до переліку, вказаного в пункті 3.5. цього положення, крім підпункту г), якщо праці претендента (групи претендентів), висунені на здобуття Премії, були передані в оригіналі (рукопис, мистецький твір, історичний документ тощо).

3.8. Не допускається розгляд матеріалів на претендента, який входить до персонального складу Комітету. Також не допускається розгляд матеріалів групи претендентів, якщо хоча б один із них входить до персонального складу Комітету.

3.9. Премія може бути присуджена претендентові (одній особі із групи претендентів) тільки один раз.

  1. Реалізація рішень Комітету із присудження Премії імені Івана Огієнка

4.1. Рішення Комітету, підписане головою, заступником голови і відповідальним секретарем Комітету, є підставою для вручення диплома, нагрудного знака і виплати Премії.

4.2. Диплом лауреата підписується головою та відповідальним секретарем Комітету і завіряється печаткою Комітету.

4.3. Диплом, нагрудний знак і фінансова частина Премії вручаються лауреатам в урочистій обстановці. Дата та місце вручення Премії визначаються спеціальною ухвалою Комітету.